Informatie voor professionals

Informatie voor professionals

Hier vinden professionals meer informatie over:

> het Jongerenloket regio Amersfoort
> RMC regio Eem
> aanpak voortijdig schoolverlaten
> contactgegevens

Jongerenloket regio Amersfoort

meer info

RMC regio EEM

meer info

Aanpak voortijdig schoolverlaten

meer info

Jongerenloket regio Amersfoort

Bij het Jongerenloket worden jongeren van 18 tot 27 jaar tijdens de zoektermijn voor de  bijstand begeleid, bij voorkeur richting werk en-/of scholing. Het Jongerenloket werkt voor Amersfoort, Leusden, Baarn, Bunschoten, Soest, Nijkerk en Woudenberg.

 

Het Jongerenloket helpt met:

  • het vinden van een baan
  • advies over werken en leren
  • voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt
  • netwerken
  • doorverwijzing naar andere soorten hulp

 

Het jongerenloket is sinds februari 2014 volledig bezet met vier enthousiaste trajectbegeleiders. Deze trajectbegeleiders zijn beschikbaar om vragen over werk, scholing en uitkering te beantwoorden. Wij kunnen ondersteuning bieden en waar mogelijk doorverwijzen naar organisaties die de jongeren verder kunnen helpen. Wij proberen een zo sluitend mogelijk netwerk rondom jongeren te creëren. Het uitgangspunt van het Jongerenloket is dat jongeren eerst moeten doen wat binnen hun mogelijkheden ligt en dat daarna gesproken wordt over de uitkering. Dit sluit aan bij de realiteit van de arbeidsmarkt en het werkende bestaan, eerst solliciteren en daarna je arbeidsvoorwaardengesprek.

 

 

Het Jongerenloket is tijdelijk gefinancierd met Europees Sociaal Fonds-middelen en levert een belangrijke bijdrage aan de aanpak van jeugdwerkloosheid in onze regio.

Wil je contact hebben met een van
onze jongerenconsulenten?

RMC regio EEM

Gemeenten hebben vanuit de wetgeving Regionale Meld- en Coördinatiefunctie het doel om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) te verminderen. Een jongere tot 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie, is een voortijdig schoolverlater. Een jongere heeft een startkwalificatie wanneer hij in het bezit is van een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

 

De RMC- regio Eem bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg. Gezamenlijk met de scholen voor praktijkonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voeren we de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten uit. RMC richt zich daarbij primair op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters door de inzet op schoolverzuim, en op jongeren die gedurende het schooljaar uitvallen. De doelen van RMC zijn:

 

  • een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van voortijdig schoolverlaters
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren tot 23 jaar
  • het realiseren van een sluitende aanpak met afspraken over een zo goed mogelijk traject op maat voor de jongere die extra zorg nodig heeft

 

RMC-Trajectbegeleider

Door de RMC-wetgeving hebben wij de mogelijkheid om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn, en stimuleren om weer naar school te gaan. In de praktijk wordt een jongere die voortijdig van school gaat, benaderd door een trajectbegeleider van het RMC. De trajectbegeleider bekijkt met de jongere wat de mogelijkheden zijn. Ook als de jongere problemen heeft kan de trajectbegeleider helpen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat de jongere naar school gaat of een baan heeft.

Wil je contact hebben met een van
onze RMC medewerkers?

Aanpak voortijdig schoolverlaten

In de regio Eemland werken vo, mbo en gemeenten al jaren intensief samen in het voorkomen van schooluitval. Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie; een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2. Deze jongeren hebben hierdoor een minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Jongeren met een startkwalificatie hebben later vaker een baan en maken minder gebruik van voorzieningen dan jongeren zonder startkwalificatie.

 

In februari 2016 heeft het Ministerie van OCW is bekend gemaakt dat de doelstelling, het landelijk terugdringen van het aan vsv-ers tot maximaal 25.000, is behaald. De doelstelling voor de nieuwe subsidieperiode is maximaal 20.000 vsv-er s in 2020. Maar ook is de doelgroep uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2016 moet ook worden ingezet op de monitoring en ondersteuning van zogenaamde ‘jongeren in kwetsbare positie’ (jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs). Dat zijn jongeren die waarschijnlijk startkwalificatie kunnen halen, en extra ondersteuning nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden en te houden. Naast deze groep kwetsbare jongeren vraagt het ministerie van OCW aan de regio’s om zich meer in te zetten op het terugleiden van voortijdig schoolverlaters naar school of werk.

 

Voor de periode 2017-2020 hebben de partners gezamenlijk een regionaal VSV programma opgesteld. Op de website www.aanpakvsveemland.nl staat alle informatie over de aanpak van voortijdig schoolverlaten in onze regio. Op de website van het ministerie van OCW vind je landelijke informatie over voortijdig schoolverlaten.

Contact

Klaas Gerber is teamcoördinator van het RMC Jongerenloket en leerplicht Amersfoort. Hester van der Kuur is programmaregisseur voortijdig schoolverlaten en beleidsadviseur RMC, leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

T 14033